การเริ่มต้นของสิ่งพิมพ์ และสิ่งพิมพ์ที่ยังได้รับความนิยมในยุคโควิค

กว่าจะมาเป็นสิ่งพิมพ์สติ๊กเอร์ในอดีตจนถึงปัจจุบัน

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ในอดีต

เริ่มแรกในระบบการพิมพ์จะใช้ช่างทำแม่พิมพ์ที่มีทักษะและความชำนาญสูง เพราะงานพวกนี้จะเน้นความละเอียดรอบครอบและเสมือนจริงที่สุด ในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เป็นอย่างมาก ซึ่งสิ่งพิมพ์เริ่มแรกเลยนั้นเป็น การแกะสลักตัวอักษรลงหิน จากนั้นก็เขียนบนผ้าไหม หนังสัตว์ หรือวัสดุที่สามารถทำให้เกิดภาพลักษณ์ได้ จากนั้นพัฒนาการมาเป็นการเขียนบนกระดาษโดยในปัจจุบันความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การสร้างงานสิ่งพิมพ์ง่ายขึ้นมาก ก่อนที่จะเรียนรู้ถึงกระบวนการทำ ขอกล่าวถึงความหมายของสื่อสิ่งพิมพ์ ประเภทของสื่อสิ่งพิมพ์ ประเภทของโประแกรมที่ใช้ในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ กระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ การเตรียมไฟล์งานพิมพ์ก่อนส่งโรงพิมพ์ ว่ามีขั้นตอนและกระบวนการอะไรบ้าง

  • ความหมายและความสำคัญของสื่อสิ่งพิมพ์

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายคำที่เกี่ยวกับ “สื่อสิ่งพิมพ์” ไว้ดังนี้ คำว่า “สิ่งพิมพ์” หมายถึงสมุด หรือแผนกระดาษหรือวัตถุใด ๆ ที่พิมพ์ขึ้น รวมตลอดทั้งบทเพลง แผนที่ แผนผังภาพ ภาพวาด ภาพระบายสี ใบประกาศ แผ่นเสียง หรือสิ่งอื่นใดอันมีลักษณะเช่นเดียวกัน “สิ่งพิมพ์” หมายถึง ข้อความข้อเขียนหรือภาพที่เกี่ยวกับแนวความคิดข้อมูล สารคดีบันเทิง ซึ่งถ่ายทอดด้วยการพิมพ์ลงบนกระดาษ ฟิล์ หรือวัสดุพื้นเรียบ “สื่อ”หมายถึง การติดต่อให้ถึงกันชักน าให้รู้จักกัน หรือตัวกลางที่ทำการติดต่อให้ถึงกัน “พิมพ์”หมายถึง ถ่ายแบบ ใช้เครื่องจักรกดตัวหนังสือหรือภาพ ให้ติดบนวัตถุ เช่นแผ่นกระดาษ ผ้าทำให้เป็นตัวหนังสือ หรือรูปรอยอย่างใด ๆ โดยการกดหรือการใช้พิมพ์ หินเครื่องกลวิธีเคมีหรือวิธีอื่นใด อัน อาจให้เกิดเป็นสิ่งพิมพ์ขึ้นหลายส าเนา รูปร่าง ร่างกาย แบบดังนั้น“ สื่อสิ่งพิมพ์”จึงมีความหมายว่าจะเป็นแผ่นกระดาษหรือวัตถุใด ๆ ด้วยวิธีต่าง ๆ อันเกิดเป็น ชิ้นงานที่มีลักษณะเหมือนต้นฉบับขึ้นหลายสำเนา ในปริมาณมากเพื่อเป็นสิ่งที่ท าการติดต่อหรือชักน าให้บุคคล อื่นให้เห็นหรือทราบข้อมูลต่าง ๆ”สิ่งพิมพ์มีหลายชนิด ได้แก่ เอกสารหนังสื่อการเรียนการสอน หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร บันทึก รายงาน และพิมพ์สติ๊กเกอร์ ที่มีบทบาทมากๆในยุคโควิค ฯลฯ

  • ความเป็นมาของสื่อสิ่งพิมพ์

สื่อสิ่งพิมพ์หลักฐานทางประวัติศาสตร์ศิลปะได้ปรากฏบนผนังถ้าอัลตามิรา (Altamira) ในสเปนและถ้ าลาสควักซ์(Lascaux) ในฝรั่งเศส มีผลงานแกะสลักหิน แกะสลักผนัง ถ้าเป็นรูปสัตว์ลายเส้นจึงเป็นหลักฐานในการแกะพิมพ์ เป็นครั้งแรกของมนุษย์หลังจากนั้นได้มีบุคคลคิดวิธีการท ากระดาษขึ้นมาจนมาเป็นการพิมพ์ในปัจจุบัน นั่นคือไชลั่น ซึ่งมีเชื้อสายจีน ชาวจีนได้ผลิตท าหมึกแท่งซึ่งเรียกว่า “บั๊ก”ประวัติการพิมพ์ในประเทศไทยในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราช กรุงศรีอยุธยา ได้เริ่มแต่ง และพิมพ์หนังสือค าสอนทางศาสนาคริสต์ขึ้น และหลังจากนั้นหมอบรัดเลย์เข้ามาเมืองไทย และได้เริ่มด้านงานพิมพ์จนสนใจเป็นธุรกิจด้านการพิมพ์ ในเมืองไทย พ.ศ. 2382 ได้พิมพ์เอกสารทางราชการเป็นชิ้นแรกคือหมายประกาศห้ามสูบฝิ่น ซึ่งพระบาทสมเด็จ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้จ้างพิมพ์จำนวน 9,000 ฉบับ ต่อมาเมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2387 ได้ออกหนังสื่อฉบับแรกขึ้น คือ บางกอกรีคอร์ดเดอร์ (Bangkok Recorder) เป็นจดหมายเหตุอย่างสั้น ออกเดือนละ 2 ฉบับและใน 15 มิ.ย. พ.ศ. 2404 ได้พิมพ์หนังสือเล่มออกจ าหน่ายโดยซื้อลิขสิทธิ์จาก หนังสือนิราศลอนดอนของหม่อมราโชทัย และได้เริ่มต้นการซื้อขายลิขสิทธิ์จำหน่ายในเมืองไทย หมอบรัดเลย์ได้ถึงแก้กรรมในเมืองไทย กิจการการพิมพ์ของไทยจึงได้เริ่งเป็นต้นของไทย หลังจากนั้นใน พ.ศ. 2500 ประเทศไทยจึงน าเครื่องพิมพ์แบบโรตารี ออฟเซต (Rotary off set) มาใช้เป็นครั้งแรก โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิชน าเครื่องหล่อเรียงพิมพ์(Monotype) มาใช้กับตัวพิมพ์ภาษาไทยธนาคารแห่งประเทศไทยได้จัดโรงพิมพ์ธนบัตรในเมืองไทขึ้นใช้เอง